Προπτυχιακά Μαθήματα

Εξάμηνο 1ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ 5 6  
CE-120 Μηχανική του Στερεού Σώματος ΜΓΥ 4 6 Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος
CE-130 Δομικά Υλικά ΜΓΥ 2(Θ)+2(Ε) 4 Φουντουκίδης Ευάγγελος
CE-140 Γεωλογία Μηχανικού ΜΓΥ 3(Θ)+2(Ε) 5 Αλεξάκης Δημήτριος
CE-150 Πληροφορική και Προγραμματισμός ΗΥ ΜΓΥ 3(Θ)+2(Ε) 5 Μούσας Βασίλειος, Βρυζίδης Ισαάκ
CE-160 Τεχνικό Σχέδιο ΜΓΥ 2(Θ)+2(Ε) 4 Κουρνιάτης Νικόλαος

Εξάμηνο 2ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ 5 6  
CE-220 Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος ΜΕΥ 4 6  
CE-230 Μηχανική των Ρευστών ΜΕΥ 4 6  
CE-240 Γεωδαισία ΜΕΥ 3(Θ)+3(Ε) 5  
CE-250 Παραστατική Γεωμετρία ΜΕΥ 2(Θ)+2(Ε) 4 Κουρνιάτης Νικόλαος
Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1)
CE-260 Ενεργειακά Συστήματα ΜΓΥ 3 3 Ατανάσοβα Γιάννα
CE-270 Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία ΜΓΥ 2(Θ)+2(Ε) 3 Αλεξάκης Δημήτριος
CE-280 Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο ΜΕΥ 3(Ε) 3  
CE0280 Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΜΕΥ 3 3 Κουρνιάτης Νικόλαος

Εξάμηνο 3ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-310 Πιθανότητες & Στατιστική ΜΓΥ 3 4 Θεοφίλη-Μπεντενιώτη Ελένη
CE-320 Αντοχή Υλικών ΜΕΥ 4 5  
CE-330 Δυναμική του Στερεού Σώματος ΜΕΥ 4 5 Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος
CE-340 Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων ΜΕ 4 5 Δημάκος Κωνσταντίνος
CE-350 Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΕΥ 4 5  
CE-360 Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα ΜΕΥ 3(Ε) 3 Εξαρχάκος Γεώργιος
CE-370 Γεωδαιτικές Εφαρμογές ΜΕΥ 2(Θ)+2(Ε) 3  

Εξάμηνο 6ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-610 Θεμελιώσεις ΜΕ 4 5 Μπελόκας Γεώργιος
CE-620 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕ 4 5 Κυριαζόπουλος Αντώνιος, Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE-630 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ ΜΕ 4 5 Πνευματικός Νικόλαος
CE-640 Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών ΜΕ 4 5  
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE-651 Δυναμική των Κατασκευών ΜΕ 4 5 Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος
CE-653 Υδραυλική Ανοιχτών Αγωγών ΜΕ 4 5 Παραλίκα Μαρία
CE-654 Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι ΜΕ 2(Θ)+2(Ε) 3 Παραλίκα Μαρία
CE-661 Πειραματική Αντοχή των Υλικών ΜΕ 2(Ε) 2 Μεταξά Σοφία
CE-662 Πειραματική Εδαφομηχανική ΜΕ 2(Ε) 2 Μπελόκας Γεώργιος
CE-663 Πειραματική Υδραυλική ΜΕ 2(Ε) 2  
CE-664 Κυκλοφοριακός Έλεγχος ΜΕ 2(Ε) 2 Τυρινόπουλος Ιωάννης
CE-671 Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική ΜΕΥ 3 3 Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE-673 Υγειονομική Τεχνολογία ΜΕ 2(Θ)+2(Ε) 3 Παραλίκα Μαρία
CE-674 Σχεδιασμός των Μεταφορών ΜΕ 4 5 Τυρινόπουλος Ιωάννης
CE-681 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία ΜΕΥ 3 3 Βαρελίδης Γεώργιος
CE-691 Ειδικά Θέματα CAD ΜΕΥ 1(Θ)+2(Ε) 3 Εξαρχάκος Γεώργιος

Εξάμηνο 7ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-710 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα ΜΕ 4 5 Συμπέθερος Ιωάννης
CE-720 Πτυχιακή Εργασία Ι ΜΕ 6  
Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1)
CE-730 Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΜΕΥ 4 4 Βρυζίδης Ισαάκ, Μούσας Βασίλειος
CE-740 Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου ΜΕ 4 4  
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE-751 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα ΜΕ 4 5 Δημάκος Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Αντώνιος
CE-752 Βραχομηχανική – Σήραγγες ΜΕ 4 5 Μαυρούλη Όλγα
CE-753 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕ 4 5 Παραλίκα Μαρία
CE-754 Οδοποιία (Σχεδιασμός με ΗΥ – Κόμβοι) ΜΕ 3(Θ)+1(Ε) 5  
CE-761 Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΜΕ 5 6 Ρεπαπής Κωνσταντίνος
CE-762 Περιβαλλοντική Γεωτεχνική ΜΕΥ 3 4 Αλεξάκης Δημήτριος
CE-763 Αντισεισμική Τεχνολογία ΜΕ 5 6 Πνευματικός Νικόλαος
CE-764 Σχεδιασμός Αεροδρομίων ΜΕ 3 4  
CE-771 Σύμμικτες Κατασκευές ΜΕ 3 4 Κυριαζόπουλος Αντώνιος
CE-773 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΜΕ 3 4 Συμπέθερος Ιωάννης
CE-781 Ειδικά Θέματα Οικοδομικής ΜΕΥ 2(Θ)+1(Ε) 4 Κουρνιάτης Νικόλαος
CE-783 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕ 3 4  

Εξάμηνο 8ο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού Υποχρεωτικά
CE-810 Τεχνικά Έργα Οδοποιίας ΜΕ 4 5 Κυριαζόπουλος Αντώνιος
CE-820 Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΜΕΥ 3 4 Θεοφίλη-Μπεντενιώτη Ελένη
CE-830 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ ΜΕ 9  
Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων
CE-841 Γεφυροποιία ΜΕ 4 4 Πνευματικός Νικόλαος
CE-842 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις ΜΕ 4 4  
CE-843 Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα ΜΕ 3 4  
CE-844 Σιδηροδρομική Τεχνική ΜΕ 3 4  
CE-851 Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών ΜΕ 3(Θ)+1(Ε) 4 Δημάκος Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Αντώνιος
CE-852 Κατολισθήσεις – Ορύγματα και Επιχώματα ΜΕ 3 4  
CE-853 Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα ΜΕ 4 4 Συμπέθερος Ιωάννης
CE-854 Δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ΜΕ 4 4 Τυρινόπουλος Ιωάννης
CE-861 Επιφανειακοί Φορείς – Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων ΜΕ 3 4 Κόκκινος Φίλης-Τριαντάφυλλος
CE-862 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων ΜΕ 3 4 Μπελόκας Γεώργιος
CE-863 Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις ΜΕ 3 4 Παραλίκα Μαρία
CE-864 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Οδική Ασφάλεια ΜΕ 3 4  
CE-871 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων ΜΕΥ 3 4  
CE-873 Υπολογιστική Υδραυλική ΜΕ 3 4