5ετές Πρόγραμμα Σπουδών

5ετές Πρόγραμμα Σπουδών

Ο 5-ετής κύκλος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. και το νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών των δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (βλ. ΦΕΚ Υ.Α.) εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (μαθήματα, ώρες, ECTS, κατευθύνσεις, επιλογές). Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο έτσι ώστε να παρέχει όλη τη βασική και ειδική γνώση της επιστήμης, καθώς και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στα επί μέρους γνωστικά της αντικείμενα, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της νομοθεσίας καθώς και στους ευρύτερους ακαδημαϊκούς στόχους του Ιδρύματος.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι 5ετούς φοίτησης (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων), 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), περιλαμβάνει Διπλωματική Εργασία και δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού, και την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Ενσωματώνει δε, τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα μαθήματα κατεύθυνσης (μετά το 6ο εξάμηνο), τις τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, έτσι όπως αυτές έχουν έως τώρα καθιερωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τη Δομοστατική, Γεωτεχνική, Υδραυλική και Συγκοινωνιακή κατεύθυνση.

Περιλαμβάνει συνολικά 93 προσφερόμενα μαθήματα, εκ των οποίων για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 61 μαθημάτων. Από αυτά, τα 48 είναι κορμού ενώ τα 13 είναι μαθήματα εξειδίκευσης στην κάθε μία από τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις. Η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, είναι προαιρετική, εκπονείται μεταξύ του 8ου και 9ου εξαμήνου και η επιλογή της παρέχει απαλλαγή από δύο (2) μαθήματα. Η Διπλωματική Εργασία γίνεται κατά το 9ο και 10ο εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ECTS και γίνεται παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων.

Στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το βασικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Τα τέσσερα  (4) τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως τα μαθήματα ειδικότητας και κάποια μαθήματα ειδικής υποδομής. Από αυτά, ορισμένα είναι υποχρεωτικά και κοινά για τις τέσσερις κατευθύνσεις ενώ άλλα είναι υποχρεωτικά ή και επιλογής ανά κατεύθυνση. Η επιλογή κατεύθυνσης στο έβδομο (7°) εξάμηνο είναι δεσμευτική, αλλά, παρά ταύτα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση σε επιπλέον γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.

Σύμφωνα με τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καλύπτονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού:

  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, σύμμικτων και προεντεταμένων υπό στατικές, δυναμικές και σεισμικές φορτίσεις καθώς και εξειδικευμένων έργων δομοστατικής, όπως γέφυρες, λιμενικές κατασκευές, επισκευές και ενισχύσεις, τεχνικά έργα οδοποιίας κ.ά.
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση γεωτεχνικών στοιχείων και έργων, όπως θεμελιώσεις, ορύγματα, αναχώματα υπό στατικές και σεισμικές φορτίσεις καθώς και εξειδικευμένων έργων γεωτεχνικής, όπως βελτίωση εδαφών, αντιστηρίξεις, σήραγγες κ.ά.
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση υδραυλικών έργων, όπως φράγματα λιμένες, παράκτια, αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις και αποχετεύσεις, ανοικτοί αγωγοί και διευθετήσεις ποταμών, εκμετάλλευση υπογείων υδάτων, εγγειοβελτιωτικά κ.ά.
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, όπως οδοποιία, κόμβοι, οδοστρώματα, κυκλοφοριακή τεχνική, συστήματα μεταφορών, σιδηροδρομική, αεροδρόμια, τεχνικά έργα οδοποιίας κ.ά.
  • Περιβαλλοντική προσέγγιση έργων, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων, υγειονομική τεχνολογία, περιβαλλοντική γεωτεχνική κ.ά.
  • Τοπογραφική προσέγγιση των έργων και του πεδίου ανάπτυξής τους, όπως αποτυπώσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές κ.ά.
  • Αρχιτεκτονική και λειτουργική προσέγγιση του σχεδιασμού των τεχνικών έργων, όπως αρχιτεκτονική τεχνολογία (οικοδομική), αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κτηριολογία, ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων κ.ά.
  • Διαχείριση τεχνικών έργων, επιχειρησιακή έρευνα, βελτιστοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση,  οργάνωση και διοίκηση εργοταξίων, διαχείριση ποιότητας, στοιχεία νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, υγιεινή και ασφάλεια κ.ά.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Πολιτικοί Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού και γενικότερα, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 99/5-11-2018 και λοιπό κανονιστικό πλαίσιο).