Τεχνικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

CE-160

Semester:

Εξάμηνο 1ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουρνιάτης Νικόλαος