Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

(ΦΕΚ 827/τ.Β΄/08-03-2019)

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μονάδων και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παρόντα κανονισμό.

Ως μεταδιδακτορική νοείται η έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Υποδείγματα:

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».

 

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών εκπονείται Μεταδιδακτορική Έρευνα από την ερευνήτρια – συνεργάτιδα του ΠΑ.Δ.Α. και του οικείου Τμήματος Δρ Ευγενία Τούση, με θέμα «Μετασχηματισμοί Αστικής Τοπογραφίας και Δημόσιος Χώρος. Εμβάθυνση στον Προσφυγικό Πυρήνα του Δήμου Νικαίας, Αττικής». Η έρευνα εκπονείται από τον 4ο/2021 στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου «Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» με υπεύθυνο Καθηγητή τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Γιώργο Κ. Βαρελίδη.