Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42 και 43 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΦΕΚ Κανονισμός ΔΣ Πολιτικών Μηχανικών