Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42 και 43 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΦΕΚ Κανονισμός ΔΣ Πολιτικών Μηχανικών

«Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής»

 

Στο Τμήμα εκπονούν διδακτορικές διατριβές οι ακόλουθοι υποψήφιοι διδάκτορες:
1. Ηλίας Σαμαράς (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Γιώργος Κ. Βαρελίδης)
2. Αθηνά Μελά (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Γιώργος Κ. Βαρελίδης)
3. Μακρής Κυριάκος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Νικόλαος Πνευματικός)
4. Δρίβας Δημήτριος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Δημάκος)
5. Αυτουσμής Αθανάσιος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Αντώνιος Κυριαζόπουλος)
6. Αλογομιά-Παπάζογλου Μαρία (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος )
7. Παπασταμάτης Ζήσης (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Ισαάκ Βρυζίδης )
8. Σκέντου Αθανασία (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παναγιώτης Αστερής ΑΣΠΑΙΤΕ )