Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42 και 43 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος: ΦΕΚ Κανονισμός ΔΣ Πολιτικών Μηχανικών

Υποδείγματα:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΔ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

 

Στο Τμήμα εκπονούν διδακτορικές διατριβές οι ακόλουθοι υποψήφιοι διδάκτορες:
1. Ηλίας Σαμαράς (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Γιώργος Κ. Βαρελίδης)
2. Αθηνά Μελά (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Γιώργος Κ. Βαρελίδης)
3. Μακρής Κυριάκος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Νικόλαος Πνευματικός)
4. Δρίβας Δημήτριος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Δημάκος)
5. Αυτουσμής Αθανάσιος (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Αντώνιος Κυριαζόπουλος)
6. Αλογομιά-Παπάζογλου Μαρία (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος )
7. Παπασταμάτης Ζήσης (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Ισαάκ Βρυζίδης )
8. Σκέντου Αθανασία (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ: Παναγιώτης Αστερής ΑΣΠΑΙΤΕ )