Σκοπός

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) αποτελεί την εξέλιξη των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, των παλαιότερων και μεγαλύτερων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, με υψηλής στάθμης ακαδημαϊκό έργο, προσανατολισμένο στις ανάγκες της παραγωγής και της εφαρμοσμένης έρευνας και με εξαιρετική απορρόφηση των αποφοίτων σε όλο το φάσμα των μελετών, έργων, υπηρεσιών και διαδικασιών (έλεγχοι, διαδικασίες έγκρισης, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.ά.) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ερευνήσουν, αναλύσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν άρτια τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία των κατασκευών, σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και δια βίου γνώση. Σκοπός είναι επίσης, η ενσωμάτωση της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων του Τμήματος και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι 5ετούς φοίτησης (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων), 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), περιλαμβάνει Διπλωματική Εργασία και δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού το οποίο, σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο του ΠΠΣ, αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που τίθενται για το επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Ενσωματώνει δε, τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα μαθήματα κατεύθυνσης (μετά το 6ο εξάμηνο), τις τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, έτσι όπως αυτές έχουν έως τώρα καθιερωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τη δομοστατική, γεωτεχνική, υδραυλική και συγκοινωνιακή κατεύθυνση.

 

Κύριοι στόχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. και του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Να παράγει αποφοίτους, οι οποίοι, μέσα από ένα άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική γνώση, καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να αναλύουν και να σχεδιάζουν – με ασφάλεια, οικονομία καθώς και κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία – τεχνικά έργα, μελέτες και έρευνες της ειδικότητάς τους, να σχεδιάζουν, εκτελούν και να ελέγχουν εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιμές και να επιβλέπουν την κατασκευή τεχνικών έργων.
  • Να καλλιεργήσει στους απόφοιτους την κριτική σκέψη, την έρευνα και την ικανότητα διαθεματικών συνεργειών για την αναζήτηση της βέλτιστης επίλυσης των συνιστωσών ενός τεχνικού έργου, στο δεδομένο πλαίσιο και τις συνθήκες εντός των οποίων αυτό θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει (τεχνικές, χρονικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές κ.ά.).
  • Να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη γνώση που παράγεται από την έρευνα και να συνδέσει τους φοιτητές με την ερευνητική διαδικασία και τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Τμήματος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι ώριμοι για τη μετεξέλιξη των σπουδών τους σε επίπεδο μεταπτυχιακό, να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και να εμβαθύνουν σε συμπληρωματική ή νέα γνώση μέσω της δια βίου μάθησης.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Πολιτικοί Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού και γενικότερα, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 99/5-11-2018 και λοιπό κανονιστικό πλαίσιο). Η διαδικασία αντιστοίχισης του Τμήματος με τις πολυτεχνικές Σχολές και Τμήματα βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τέλος, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία, μαζί και με άλλα ΠΜΣ του Ιδρύματος, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα της άριστης εξωτερικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Έχουν δε ως βασικούς στόχους:

  • Την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε επιμέρους αντικείμενα, σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας, της τεχνολογίας, του επαγγελματικού πεδίου και της οικονομίας.
  • Την εμβάθυνση επί των επιστημονικών εξελίξεων και των καινοτόμων πρακτικών στα ευρύτερα αντικείμενα που καλύπτουν ή έχουν συνάφεια με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.
  • Τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται αρχικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό του περιεχομένου των ΠΜΣ και εν συνεχεία με την επέκταση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών τους με ανώτατα τεχνοκρατικά στελέχη ή με παραγωγικούς φορείς ειδικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας καθώς και με τον προσανατολισμό της μεταπτυχιακής έρευνας σε σύγχρονα εφαρμοσμένα αντικείμενα.
  • Την εξωστρέφεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την ενίσχυση ερευνητικών και άλλων συνεργασιών, οι οποίες θα συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη και την καινοτομία.