Σκοπός

Το Τμήμα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχ.ΤΕ & Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι τετραετούς φοίτησης (οκτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων) και οδηγεί στην απόκτηση του Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού. Το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS και με την ολοκλήρωση του, απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει σχεδιαστεί και μορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει με επάρκεια και σε υψηλό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και παρέχει τις σχετικές εξειδικεύσεις των Δομοστατικών, Γεωτεχνικών, Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, τις βέλτιστες πρακτικές της ημεδαπής και αλλοδαπής και τη βιωσιμότητα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό

Επιπλέον στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προσφέρονται και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

 

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να σχεδιάσουν, αναλύσουν και εκτελέσουν άρτια έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, σεβασμό προς το περιβάλλον και δια βίου γνώση. Ο σκοπός του προσφερόμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Να παράγει αποφοίτους, οι οποίοι μέσα από το άρτιο αυτό πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική γνώση, καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να αναλύουν και να σχεδιάζουν με ασφάλεια, κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία τεχνικά έργα της εξειδίκευσης τους, να εκτελούν και να επιβλέπουν εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές και να επιβλέπουν την κατασκευή τεχνικών έργων.
  • Να καλλιεργήσει στους απόφοιτους την κριτική σκέψη, την έρευνα και τις διαθεματικές συνέργειες, στο πλαίσιο αναζήτησης της βέλτιστης τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά λύσης ενός τεχνικού έργου. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη έργων Πολιτικού Μηχανικού.
  • Να μεταφέρει στους φοιτητές γνώσεις από τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα της επιστήμης και να εμβαθύνουν σε πρόσθετη ή νέα γνώση μέσω της δια βίου μάθησης.

 

Γνωστικό αντικείμενο και δομή του προγράμματος σπουδών Πολιτικού Μηχανικού

Το προσφερόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού είναι δομημένο έτσι ώστε να παρέχει όλη τη βασική και ειδική γνώση της επιστήμης, καθώς και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στα επί μέρους γνωστικά της αντικείμενα σε συμφωνία πάντα με το σκοπό του Ιδρύματος και την αποστολή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα παρέχει και τις τέσσερες εσωτερικές κατευθύνσεις-εξειδικεύσεις της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, δηλαδή των Δομοστατικών, των Γεωτεχνικών, των Υδραυλικών και των Συγκοινωνιακών Έργων. Στα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το βασικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Σε αυτά περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΎ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) και μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ). Τα τρία (3) τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και κάποια ελάχιστα μαθήματα ειδικής υποδομής (MET). Από όλα αυτά, ορισμένα είναι υποχρεωτικά και κοινά για τις τέσσερες κατευθύνσεις ενώ άλλα είναι υποχρεωτικά ή και επιλογής ανά κατεύθυνση. Η επιλογή κατεύθυνσης στο έκτο (6°) εξάμηνο είναι δεσμευτική, αλλά παρά ταύτα δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και άλλων κατευθύνσεων με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση σε επιπλέον γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών, παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων. Στην παρούσα μορφή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών δεν προσφέρεται, δυστυχώς, η δυνατότητα επιλογής πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Σύμφωνα με τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καλύπτονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού:

  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, σύμμικτων και προεντεταμένων υπό στατικές, δυναμικές και σεισμικές φορτίσεις, καθώς και εξειδικευμένων έργων δομοστατικής, όπως γέφυρες, λιμενικές κατασκευές, επισκευές και ενισχύσεις, τεχνικά έργα οδοποιίας, κ,ά
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση γεωτεχνικών στοιχείων και έργων, όπως θεμελιώσεις, ορύγματα, αναχώματα υπό στατικές και σεισμικές φορτίσεις, καθώς και εξειδικευμένων έργων γεωτεχνικής, όπως βελτίωση εδαφών, αντιστηρίξεις, σήραγγες, κ.ά.
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση υδραυλικών έργων, όπως φράγματα λιμένες, παράκτια, αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις και αποχετεύσεις, ανοικτούς αγωγούς και διευθετήσεις ποταμών, εκμετάλλευση υπογείων υδάτων, εγγειοβελτιωτικά, κ.ά.
  • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, όπως οδοποιία, κόμβους, οδοστρώματα, κυκλοφοριακή τεχνική, συστήματα μεταφορών, σιδηροδρομική, αεροδρόμια, τεχνικά έργα οδοποιίας, κ.ά.
  • Περιβαλλοντική προσέγγιση έργων, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων, υγειονομική τεχνολογία, περιβαλλοντική γεωτεχνική, κ.ά.
  • Αρχιτεκτονική προσέγγιση τεχνικών έργων, όπως οικοδομική, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κτηριολογία, ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων.
  • Διαχείριση τεχνικών έργων, οικονομοτεχνική ανάλυση, επιχειρησιακή έρευνα, οργάνωση εργοταξίου, δομικές μηχανές.