Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

CE-630

Semester:

Εξάμηνο 6ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Πνευματικός Νικόλαος