Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης για την απόκτηση Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα Δομοστατικών, Υδραυλικών/Γεωτεχνικών και Προστασίας Περιβάλλοντος

Έρευνα

Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, είτε αυτοδύναμα, είτε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους