Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 5ετούς φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα Δομοστατικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, στο αντικείμενο της Προστασίας Περιβάλλοντος και σε ζητήματα Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

Έρευνα

Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.