Διπλωματική ή Πτυχιακή Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών εκπονείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών (9ο και 10ο), παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων. 

Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (5ετές πρόγραμμα ΠΑ.Δ.Α.) ή Πτυχιακής Εργασίας (4ετή προγράμματα Τ.Ε.) γίνεται με βάση τον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής ή Πτυχιακής Εργασίας που εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος ή/και με βάση τις ειδικότερες οδηγίες του διδάσκοντα που έχει οριστεί ως επιβλέπων. Οι Πτυχιακές Εργασίες των παλαιών προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. συνεχίζουν να εκπονούνται όπως ίσχυε σε αυτά. 

 

Στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «Προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες» μπορείτε να βρείτε:  

Α. Προτεινόμενα θεματικά πεδία Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών από τους διδάσκοντες του Τμήματος. 

Β. Διαθεσιμότητα του κάθε διδάσκοντα (αριθμό Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών που δύναται να επιβλέψει κατά την περίοδο ανάρτησης του Πίνακα).  

Γ. Στοιχεία επικοινωνίας (mails) των διδασκόντων. 

Δ. Άλλα χρήσιμα στοιχεία, όπως προαπαιτούμενες γνώσεις που ενδεχομένως ζητούνται, παρατηρήσεις για τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα, για την επιλογή του θέματος, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα κ.λπ. (βλ. στήλη «παρατηρήσεις»). 

 

Δείτε και κατεβάστε σε αρχείο pdf τον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «Προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες»

Δείγμα μορφοποίησης εργασίας σε Word: http://www.civ.uniwa.gr/pada_thesis/ 

 

Χρήσιμα Σύνδεσμοι και Έντυπα

Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής/Διπλωματικής – νέο έντυπο

Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας – νέο έντυπο

Δήλωση Συγγραφέα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΔΑ