Οικοδομική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-450

Semester:

Εξάμηνο 4ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουρνιάτης Νικόλαος