Ερευνητικά Προγράμματα

Επιδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα: 

 

  • REFRACT – Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Πυρίμαχων από διαφόρους Βιομηχανικούς Κλάδους για την Παραγωγή Αργιλοπυριτικών Πυριμάχων Τούβλων και Μαζών (Τ1ΕΔΚ-05442)

Δεδομένης της Ευρωπαϊκής πολιτικής και στρατηγικής στα θέματα των πρώτων υλών και της ανακύκλωσης και εστιάζοντας στις ανάγκες της Βιομηχανίας Πυρίμαχων, θεωρείται επιβεβλημένη η προσπάθεια ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων πυρίμαχων υλικών από διάφορους τομείς της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη σε εργαστηριακό και εν συνεχεία σε βιομηχανικό επίπεδο καινοτόμων πυρίμαχων μαζών και τούβλων με χρήση ανακυκλούμενων πυρίμαχων υλικών, με ιδιότητες που να καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τις συνθήκες λειτουργίας των βιομηχανικών κλιβάνων, όπου και θα επενδυθούν. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη χρήση ανακυκλούμενων πυρίμαχων πρώτων υλών για τη παραγωγή τελικών πυρίμαχων προϊόντων. Σε δεύτερο επίπεδο, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, θα μελετηθεί η δυνατότητα χρήσης των ανακυκλούμενων πυρίμαχων υλικών για παραγωγή και τρίτων προϊόντων (μη πυρίμαχων). Η μελέτη θα φτάσει μέχρι το στάδιο των πειραματικών δοκιμών και δεν θα προχωρήσει σε πιλοτική παραγωγή των προϊόντων που θα προκύψουν. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί σύστημα αποτίμησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε σχέση με τη παραγωγή και χρήση πυρίμαχων υλικών στην Ελλάδα.

Το έργο με το ακρωνύμιο REFRACT συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) – Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»). Ανήκει στον θεματικό τομέα προτεραιότητας 4 (ΠΒΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΑΝΑΠΤΥΞΗ) και ειδικότερα στην εξειδίκευση 4.4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Στο έργο, προϋπολογισμού 980.000€, συμμετέχουν τρία (3) μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (κ. κ. Δ. Αλεξάκης, Γ. Κ. Βαρελίδης και Ισ. Βρυζίδης), ένα ερευνητικό Εργαστήριο και δύο (2) συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑ.Δ.Α.

Ιστοσελίδα: http://refract.uniwa.gr/

                               

  • WE-TRANSFORM – Σχέδιο Δράσης για τον Μετασχηματισμό / Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αυτοματισμό των Μεταφορών στην Ευρώπη

Το έργο WE-TRANSFORM, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. Horizon 2020, αναφέρεται στις επιπτώσεις του αυτοματισμού των μεταφορών στο ανθρώπινο δυναμικό, σε μελλοντικές συνθήκες εργασίας, καθώς και στις απαιτήσεις του δυναμικού σε δεξιότητες. Συνδυάζοντας εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις πτυχές των μεταφορών και αναλυτικά εργαλεία, το έργο στοχεύει στην εφαρμογή μιας συμμετοχικής προσέγγισης, με τη χρήση Συλλογικής Νοημοσύνης (Collective Intelligence, CI), με απώτερο σκοπό τη δημιουργία του σχεδίου δράσης της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων και επιπτώσεων. Η ομάδα εργασίας του WE-TRANSFORM, αξιοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα και τεχνογνωσία, θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποτελούμενη από θεματικά και διακρατικά κέντρα ανταλλαγής γνώσης προσφέροντας πιο καινοτόμες λύσεις και λήψεις αποφάσεων βασισμένες σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Η προσέγγιση του έργου είναι εντόνως συλλογική συνδυάζοντας διεπιστημονική τεχνογνωσία και εκπροσώπηση όλων των φορέων που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Επιπλέον, η εφαρμογή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI) διασφαλίζει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος πηγών-οργανισμών από διαφορετικές αλυσίδες μεταφορών. Τέλος, το έργο θα διασφαλίσει τη διατήρηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που θα δημιουργηθεί (πλατφόρμα) μετά το πέρας του έργου παρακολουθώντας την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

 Ιστοσελίδα: https://wetransform-project.eu/

   

  • CirOWa Cluster – Cluster Επιχειρήσεων που Εμπλέκονται στην Αλυσίδα των Αποβλήτων που Παράγονται από Μονάδες Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων (ΓΓ1CL-0057366)

Ο πρότυπος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (Cluster) με την επωνυμία CirOWa Cluster  – (Circle Of Waste Cluster) δημιουργήθηκε το 2020 με την συμμετοχή μέχρι σήμερα 20 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής τροφίμων.

Η δημιουργία και λειτουργία του cluster συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Στόχος του cluster είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συστημάτων που θα δημιουργήσουν αξία στην αλυσίδα των αποβλήτων, μέσω αφενός της μείωσης του κόστους της διαχείρισης και επεξεργασίας τους και αφετέρου μέσω της εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Μέλος του CirOWa Cluster είναι επίσης ως ερευνητικός φορέας το ερευνητικό εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης & Διασφάλισης Ποιότητας Περιβάλλοντος – Ε.Γ.Ε.Π.Π του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το εργαστήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Επιχειρηματική & την Εκπαίδευση – DigiT.DSS.Lab του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ιστοσελίδα: https://cirowa.eu/

 

  • UBWARMMStorm Water Management Modelling for Greek Urban Blocks

Αριθμός Πρότασης: 4603, 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών (Α.Π. 20741/08.11.2020), Προϋπολογισμός 167.000€. Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος: Ιωάννης Συμπέθερος, Καθηγητής. Να σημειωθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια σύνταξης της  πρότασης για το ερευνητικό έργο UBWARMM, η 3μελής αρχική ερευνητική ομάδα (δύο μέλη από Πανεπιστήμιο Πατρών και ένα από Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) συνέλαβε παράλληλα την ιδέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός αναρτώμενου, αρθρωτού και  ελαφρού συστήματος πρόσοψης κτηρίων για δροσισμό μέσω εξάτμισης, με τη χρήση αποθηκευμένου νερού βροχής. Η ιδέα αυτή απέσπασε το Διεθνές Βραβείο Έρευνας για το Νερό – Water Research Prize (χρηματικό έπαθλο 10.000 £ με χορηγό την GROHE), στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής (World Architecture Festival, WAF) του 2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία με πολλές υποψηφιότητες από ερευνητικές ομάδες και μελετητικά γραφεία από όλον τον κόσμο.

 

  • FULBRIGT (υποστήριξη, χρηματοδότηση) – The Impact of Brownfield Sites in Piraeus; Methods for Sustainable Urban Regeneration 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Εργαστήριο «Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» φιλοξένησαν την ερευνήτρια Abigail Chernila (Η.Π.Α.), η οποία εκπόνησε έρευνα με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Fulbrght με τίτλο «The Impact of Brownfield Sites in Piraeus; Methods for Sustainable Urban Regeneration» (Σεπτέμβριος 2021 έως Δεκέμβριος 2022). Την έρευνα οργάνωσε και επέβλεψε η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος και συνεργάτης του ως άνω Εργαστηρίου Δρ Ευγενία Τούση (Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός-Χωροτάκτης-Πολεοδόμος ΕΜΠ, διδάσκουσα του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος», συνεργαζόμενη διδάσκουσα προπτυχιακών μαθημάτων του ΠΑ.Δ.Α. και του οικείου Τμήματος).

Η έρευνα περιλάβανε βιβλιογραφική ανασκόπηση, έρευνα πεδίου, ποσοτική δειγματοληψία και ποιοτική έρευνα (ομάδες εστίασης). Στο πλαίσιο της έρευνας και με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, η κ. A. Chernila και η επιβλέπουσα κ. Ευγ. Τούση δημιούργησαν δικτυακό τόπο με την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας, πραγματοποίησαν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετείχαν σε συνέδρια και οργάνωσαν ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με θέμα: «Brownfields Management and Regeneration. International Best Practices and the Case of Αthens-Piraeus» (Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022). Τέλος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η κ. Chernila, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα σε μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, με διαλέξεις συναφείς με το αντικείμενο της έρευνάς της.

Ιστοσελίδα: “Policies for Regeneration of Brownfield Sites in Piraeus” – «Πολιτικές για την ανάπλαση τοποθεσιών Brownfield στον Πειραιά»)

https://brownfieldproject2.wixsite.com/piraeus

 

  • ERASMUS+ KA2 – Geomatics for Disaster Risk Reduction

ERASMUS+ KA2, ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ (κωδ. έργου 80882). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Χλούπης. Μέλος ερευνητικής ομάδας: Πνευματικός Νίκος, Καθηγητής.

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του ακαδημαϊκού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ΑΕΙ των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας για  την αποτελεσματική παράδοση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Η Γεωπληροφορική  στη μείωση του κινδύνου των φυσικών καταστροφών». Επιπλέον να βοηθήσει  τη νέα γενιά επιστημόνων να είναι σε θέση να αξιολογήσει την τρωτότητα και τον κίνδυνο με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής και τηλεπισκόπισης, καθώς και να συμβάλει στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων με λεπτομερή σχεδιασμό και χαρτογράφηση του κινδύνου των φυσικών καταστροφών,  των πιθανών επιπτώσεων και των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης και ανακούφισης της κοινωνίας από τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Ένας άλλος στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και κινητοποίηση των αρχών για δράση για τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών μέσω οργανωμένων, συμμετοχικών πολιτικών που αφορούν την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Τέλος να  αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας, ειδικά με τον επαρκή εφοδιασμό των μελλοντικών επαγγελματιών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να προσαρμοστούν κάτω από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες

To μέλος της ερευνητικής ομάδας Ν. Πνευματικός στο πλαίσιο του ως άνω έργου αναλαμβάνει την παροχή πρόσθετου έργου ως μέλος ΔΕΠ, ΠΑΔΑ που αποτελείται από τις ακόλουθες εργασίες: “2.1 Curriculum Development for the MSc in “Geomatics for Disaster Risk Reduction”” & “2.2 Development of Content for the Virtual “GIS for DRR” Learning Environment (VLE)” & “4.1 MSc Delivery Guide” & “4.3 Educational Study Visits”, στα πλαίσια του ΠΕ: “Development”. Η συνολική αμοιβή του «αναδόχου» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των δυο χιλιάδων εκατό ενενήντα δυο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (2.192,64€). Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα από 19/04/2022 έως 31/12/2022.

Ιστοσελίδα:   https://geodrr.eu/

 

  • ERASMUS+ KA2 – EaRth Observation tools for the promotion of DigITal Economy, ERODITE

ERASMUS+ KA2, ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ (κωδ. έργου 80940). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Χλούπης. Μέλος ερευνητικής ομάδας: Πνευματικός Νίκος, Καθηγητής.

Το όραμα του ERODITE είναι να ενισχύσει και να προωθήσει τη μάθηση, την επέκταση, την προβολή και τις δραστηριότητες στα συνεργαζόμενα ΑΕΙ μέσω της δημιουργίας γεωχωρικά ολοκληρωμένης συνεργασίας. Η αποστολή είναι να αναπτύξει ένα σχέδιο για τη δημιουργία των συνεργαζόμενων ΑΕΙ σε γεωχωρικά ενοποιημένα πανεπιστήμια όπου η γεωχωρική επιστήμη, η σκέψη και η οπτικοποίηση εφαρμόζονται ευρέως σε διάφορους κλάδους και υποστηρίζονται μέσω εύκολα προσβάσιμου και υψηλής χωρητικότητας υλικού εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας. Οι στόχοι είναι η ανάπτυξη (i) εκπαιδευτικού δικτύου με αραβικά κρατικά ΑΕΙ που θα εισάγουν στρατηγικές για την ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης για αποτελεσματικά μονοπάτια γεωχωρικών διαδρομών και (ii) ένα ανοιχτό, συνεργατικό περιβάλλον μάθησης (πλατφόρμα Earth Observation) που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες θεματικές και εκπαιδευτικές διαδρομές και δημιουργία νέων προσαρμοσμένων σε ομάδες χρηστών. Ποιο εξειδικευμένος σκοπός του έργου αφορά στο μετασχηματισμό των ΠΠΣ/ΠΜΣ τμημάτων Τοπογραφίας/Γεωπληροφορικής σε Πανεπιστήμια Αλγερίας, Αιγύπτου και Ιορδανίας προκειμένου να αναπτυχθεί το επίπεδο δεξιοτήτων για την Ψηφιακή Οικονομία.

To μέλος της ερευνητικής ομάδας Ν. Πνευματικός στο πλαίσιο του ως άνω έργου αναλαμβάνει την παροχή πρόσθετου έργου ως μέλος ΔΕΠ, ΠΑΔΑ που αποτελείται από τις ακόλουθες εργασίες: “2.1 EO Framework for curriculum development (Cookbook, learning material)” & “2.2 Good Practices d guidelines for impact equalization” & “2.4 Training of teachers/trainers at partner countries” & “2.5 Guidelines for implementation according to local features” & “2.6 Implementation of local case studies” & “2.8 Evaluation”& “3.3 Quality evaluation reports” & “4.1 Communication/Dissemination plan” & “4.3 Dissemination events” & “5.2.1  Project status reports” & “5.2.2  National progress reports” στα πλαίσια των ΠΕ: “DEVELOPMENT, DISSEMINATION & EXPLOITATION, MANAGEMENT, QUALITY PLAN”. Η συνολική αμοιβή του «αναδόχου» για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου συμφωνείται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (4.796,4€). Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα από 19/04/2022 έως 31/12/2022.

Ιστοσελίδα:http://erodite.herokuapp.com/home?fbclid=IwAR3zm4_X0dKscBhrPoBj7J34TYQAFqbumxx7cMGoS1rkaAVrChct9rH0q0s

 

  • Έργο «Στρεπτική Αντοχή Ενισχυμένης Πλακοδοκού Οπλισμένου Σκυροδέματος με Ινοπλισμένα Πολυμερή», κωδ. έργου 81041, ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ (01/03/2022-30/06/2022). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δημάκος, Καθηγητής.

Στην έρευνα αυτή στόχος θα είναι η Πειραματική διερεύνηση της Στρεπτικής Αντοχής ελαφρά οπλισμένης δοκού Σκυροδέματος ορθογωνικής διατομής ή πλακοδοκού. Η μελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στην μεταβολή της Ροπής Στρέψης συναρτήσει της γωνίας στροφής της δοκού. Στη συνέχεια θα μελετηθεί η επίδραση συγκολλημένων CFRPs στην μεταβολή της Στρεπτικής Αντοχής της δοκού. Τέλος, τα πειραματικά αποτελέσματα θα επιβεβαιωθούν αριθμητικά.

 

  • ImproDeProF – “Διφασική Ροή σε Πορώδη Μέσα:  Βελτίωση του Μηχανιστικού Προτύπου DeProF και Πρακτικές Εφαρμογές του” Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάριος Βαλαβανίδης, Καθηγητής

Η διφασική ροή σε πορώδη μέσα αποτελεί στοιχειώδη φυσικοχημική διεργασία με ευρύτατο πεδίο εφαρμογών στην ενέργεια (εξόρυξη υδρογονανθράκων, κελλιά καυσίμου) και το περιβάλλον (εξυγίανση ρυπανθέντων εδαφών, γεωλογική αποθήκευση CO2).  Στόχος του ImproDeProF είναι ο επαναπροσδιορισμός της περιγραφής του φαινομένου της διφασικής ροής σε πορώδη μέσα με ένα ακριβές μηχανιστικό πρότυπο που περιγράφει την εξάρτηση του φαινόμενου από τις ροϊκές συνθήκες, η τεκμηρίωση του προτύπου επί αρχών στατιστικής μηχανικής και η εφαρμογή του σε επίλυση προβλημάτων τεχνικού ενδιαφέροντος. Το ImproDeProF ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠΔΒΜ / Αρχιμήδης ΙΙΙ (MlS 379389) και συνεχίζεται με δικτύωση με ερευνητικές ομάδες, π.χ. PoreLab (NTNU & Uni. Oslo), Porous Media Lab (Uni. Stuttgart) και με χρηματοδότηση από άλλους φορείς, π.χ. DAAD και SPWLA.

Ιστοσελίδα: http://users.uniwa.gr/marval/ImproDeProF.html

 

 

 

 

Προηγούμενα Ερευνητικά Προγράμματα:

Παλαιότερα Ερευνητικά Προγράμματα