Πρωτοετείς Φοιτητές

Εάν νεοεισερχόμενος φοιτητής δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, μπορεί να καταθέσει αίτηση προς το τμήμα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος μη πραγματοποίησης της εμπρόθεσμης εγγραφής, και η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο. Η αίτηση του φοιτητή τίθεται προς έγκριση στη συνέλευση του τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη γραμματεία του τμήματος με τρόπο και σε χρόνο που ανακοινώνεται από τη γραμματεία (Σύντομες Οδηγίες).

Στην αρχή κάθε εξαμήνου λαμβάνει χώρα εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και ακολουθεί ενημέρωσή τους για την αποστολή και τους σκοπούς του ιδρύματος και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, κατά την εγγραφή τους, επιλέγουν υποχρεωτικά για παρακολούθηση τα μαθήματα του Α’ (πρώτου) εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Οδηγό Σπουδών, όπου αποτυπώνεται η ταυτότητα του Τμήματος και παρέχονται ταυτόχρονα όλες εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, τα εργαστήρια, το ανθρώπινο δυναμικό, τις δυνατότητες Πρακτικής Άσκησης, τις εξειδικεύσεις που παρέχονται από το Τμήμα καθώς επίσης και μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο σύνολο των φοιτητών του το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.