Πιθανότητες & Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-310

Semester:

Εξάμηνο 3ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Θεοφίλη-Μπεντενιώτη Ελένη