Μεταλλικές Κατασκευές Ι

Κωδικός Μαθήματος:

CE-540

Semester:

Εξάμηνο 5ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Πνευματικός Νικόλαος