Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

Κωδικός Μαθήματος:

CE-360

Semester:

Εξάμηνο 3ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Εξαρχάκος Γεώργιος