Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης των κατάλληλων προϋποθέσεων ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη του Ιδρύματος για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα συμβάλουν σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα για τους στόχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών η πολιτική ποιότητας διαμορφώνεται με άξονα την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ερευνήσουν, αναλύσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν άρτια τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία των κατασκευών, σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και δια βίου γνώση. Σκοπός είναι επίσης, η ενσωμάτωση της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων του Τμήματος και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020).

 

Αντικείμενο του Π.Π.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι:

 1. η δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, ήτοι στις τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, έτσι όπως αυτές έχουν έως τώρα καθιερωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τη δομοστατική, γεωτεχνική, υδραυλική και συγκοινωνιακή κατεύθυνση, αλλά και η διεπιστημονικότητα στο βαθμό του εφικτού,
 2. η προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους, βασισμένες στη Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία,
 3. η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων του, μέσα σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινωνία και παγκόσμια οικονομία, να συνεχίζουν την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη, αποκτώντας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μια ισχυρή επιστημονική βάση.

Όλες οι δράσεις του Τμήματος αποσκοπούν στη συνεχή διαμόρφωση και εξέλιξη ενός ευέλικτου και σύγχρονου προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, αποστολή του Π.Π.Σ. είναι να έχει ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι εναρμονίζονται και απορρέουν και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιγράφονται στο Παράρτημα Β5 (Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος).

 

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι οι εξής:

 • Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών.
 • Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 • Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος.
 • Παροχή κινήτρων για διεξαγωγή έρευνας
 • Διαφάνεια και τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα.
 • Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού.
 • Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς και η βελτίωση του παραγόμενου ερευνητικού έργου.
 • Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος.
 • Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.
 • Η ευέλικτη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση.
 • Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 • Η συμβολή του Τμήματος για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας.

 

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

Η πολιτική διασφάλισης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους καθώς και φοιτητές ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί. Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματός και ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών. Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς του σε δι-ιδρυματικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (.pdf)