Πρακτική Άσκηση

Μετά το 7ο εξάμηνο προσφέρεται ως επιλογή η δυνατότητα εκπόνησης 4μηνης Πρακτικής Άσκησης που εξυπηρετεί τον στόχο της διασύνδεσης των σπουδών με την εφαρμογή στο πεδίο του επαγγέλματος και – βεβαίως – με την αγορά εργασίας ενώ έχει αποδειχθεί, με βάση την πολυετή προγενέστερη εμπειρία του Τμήματος, ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επαγγελματική ένταξη και την εμπέδωση της ήδη αποκτηθείσας γνώσης του ασκούμενου φοιτητή.

 

Προσφέρεται ως 4μηνης διάρκειας, προκειμένου να είναι μεν ικανό το χρονικό διάστημα για μια πρώτη εμπειρία και γνωριμία με το επαγγελματικό πεδίο αλλά παράλληλα να είναι η διάρκεια τέτοια ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ταυτόχρονα με τυχόν υποχρεώσεις ολοκλήρωσης των σπουδών (π.χ. κατά τους θερινούς μήνες). Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από δύο (2) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (8ου και 9ου εξαμήνου, συνολικά 8 ECTS) και για την ανάληψή της πρέπει να πληρούνται ορισμένα κατ` ελάχιστον κριτήρια ως προς την πρόοδο του φοιτητή σε σχέση με τις συνολικές του υποχρεώσεις εντός του προγράμματος σπουδών, τα οποία έχουν οριστεί από το Τμήμα και έχουν κοινοποιηθεί προς τους φοιτητές.

 

Η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προσφέρεται στο Τμήμα μέσω της ένταξής στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με κωδικό MIS 5033193, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Για αναλυτική πληροφόρηση, παρακαλούμε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα UNIWA Open eClass στην «Πρακτική Άσκηση», και να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος:  Γεώργιος Μπελόκας, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:  Γεώργιος Μπελόκας (Προέδρος),  Ευαγγελία Πόντα (Γραμματέας),  Σοφία Μεταξά (μέλος)

 

Χρήσιμα Σύνδεσμοι και Έντυπα

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης

Ειδική Σύμβαση Εργασίας