Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/τ. Β΄/21-10-2020) η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε έναν ή περισσότερους Καθηγητές του Τμήματος, με απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

 

Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.  

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του θεσμού έχει θεσπίσει τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου στο οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών για το τρέχον Ακ. Έτος

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι εξής:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΦΙΛΗΣ
ΜΗΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ