Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Κωδικός Μαθήματος:

CE-820

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Θεοφίλη-Μπεντενιώτη Ελένη