Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος:

CE-560

Semester:

Εξάμηνο 5ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βαρελίδης Γεώργιος