ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ενστάσεις επί των πινάκων αξιολόγησης, δύναται να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη από την επομένη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 27/9-1/10/2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος civ@uniwa.gr.