Ανακοίνωση – Γεωλογία Μηχανικού – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής