ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή διάλεξη του Δρος Πρόδρομου Ψαρρόπουλου για την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με τίτλο “Σεισμικοί Γεωκίνδυνοι, Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Διαχείριση της Διακινδύνευσης Ενεργειακών Έργων στην ευρύτερη Περιοχή της Μεσογείου“, η οποία θα δοθεί στις 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00.

 

Μπορείτε παρακολουθήσετε τη διάλεξη στον ακόλουθο σύνδεσμο (λειτουργεί και με ανώνυμη σύνδεση από τον φυλλομετρητή σας):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdjZTk3NDgtN2Y0Ni00Y2I1LWFiMjYtNDFjYjE3NmQyZWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Συνεχή ενημέρωση θα βρείτε στο linkedin της εταιρείας: https://www.linkedin.com/in/hssmge-greece-5294a013b/

 

Τη διάλεξη συντονίζουν οι:

Μ. Μπαρδάνης, ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ
Γ. Μπελόκας, ΠΑΔΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΓΜ