ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Προσοχή:

Προκειμένου να διενεργηθεί η εξέταση και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 (ΦΕΚ1872/τ.Β/8-5-2021) η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση  ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.