Πρόσκληση σε Παρουσίαση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση σε Παρουσίαση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 4/3 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του τομέα Β’, με τίτλο:

  «Προσομοίωση πλημμύρας ταχείας απόκρισης σε αστικό περιβάλλον: η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής»

 Εκπόνηση / παρουσίαση: Σπύρος Χανδρινός 

 Επιβλέποντας: Βασίλης Μπέλλος

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Teams –> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acf44d038448f40e189a99271fade7e62%40thread.tacv2/1614518414323?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226a53bb4e-9031-4668-96c4-e60f6691cbf0%22%7d