Διάλεξη στα Πλαίσια του Π.Μ.Σ Δομοστατικά Έργα

Διάλεξη στα Πλαίσια του Π.Μ.Σ Δομοστατικά Έργα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:00, ο Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Παναγιώτης Πανέτσος, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομοστατικά έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θα δώσει διάλεξη με θέμα:

«Έλεγχος, ενόργανη παρακολούθηση, δομική αξιολόγηση για τη διαχείριση της ασφάλειας των γεφυρών»

 

Link Παρουσίασης : https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a32803dc0fe784780939d232ab346bf30%40thread.tacv2/General?groupId=00c63fb6-d0a6-4949-8315-d05c9d1d71ca&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

 

Περίληψη Παρουσίασης

Η παρουσίαση έχει ως αντικείμενο θέματα σχετικά με την ενόργανη παρακολούθηση γεφυρών, μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησης της δομικής κατάστασης των γεφυρών. Θα παρουσιαστούν διάφορα παραδείγματα γεφυρών και θα γίνει σχολιασμός του νέου κανονισμού επιθεώρησης και συντήρησης γέφυρων.

 

Σύντομο βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Πανέτσος είναι προϊστάμενος της Παρακολούθησης και Συντήρησης των Γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της Εγνατίας Οδού (σήραγγες και γεωτεχνικά έργα), από το 2006 (Υποδιεύθυνση Γεφυρών, Διεύθυνση Λειτυργίας & Συντήρησης). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγραμματίζει με τους συνεργάτες της Υ/δνσης και εκτελεί όλων των ειδών τους οπτικούς και ενόργανους ελέγχους στις περίπου 1200 γέφυρες του κύριου και των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού. Είναι διδάκτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο πεδίο της Δυναμικής των Κατασκευών (1998) και έχει 27 ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα πολιτικού μηχανικού, σε μελέτη, επίβλεψη, επιθεώρηση και συντήρηση. Έχει 11 χρόνια ακαδημαϊκή εμπειρία ως επίκουρος καθηγητής (ΠΔ 407) στα Παν. Θεσσαλίας και Κοζάνης, στη διδασκαλία των μαθημάτων: Τεχνική Μηχανική, Στατική Ι, ΙΙ, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Ο κ. Πανέτσος σε δεκάδες από τις πιο σημαντικές ή τις πιο επισφαλείς γέφυρες, παρακολουθεί με δίκτυα αισθητήρων (παραμόρφωσης, μετακίνησης, επιτάχυνσης) – σε μόνιμη ή προσωρινή βάση – την μηχανική απόκριση τους σε κυκλοφορία και σεισμό. Ακολουθεί η πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης τους με τη βαθμολογία τους βάσει του Εγχειριδίου Αξιολόγησης της Δομικής και Λειτουργικής Επάρκειας Γεφυρών που έχει συντάξει από το 2007 για λογαριασμό της εταιρείας.

Στη συνέχεια όπου απαιτηθεί διενεργούνται μη καταστροφικοί και καταστροφικοί έλεγχοι και αναλυτική δομική αξιολόγηση της απομένουσας δομικής αντοχής των επισφαλών γεφυρών (γέφυρες με δομική βλάβη). Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε Βάση Δεδομένων (BRIDGE) ενώ έχει αναπτυχθεί μεθοδολογία και λογισμικό για τη συντήρηση βάσει της βαθμολογίας τους. To τελικό βήμα είναι ο σχεδιασμός των έργων επισκευής, προληπτικής συντήρησης και τελευταία ενίσχυσης και αναβάθμισης (παλιές γέφυρες ηλικίας > 40 ετών) και η συμβασιοποίηση – τεχνική περιγραφή, τιμολόγηση και προμέτρηση των απαιτητών εργασιών καθώς και η επίβλεψη.