Έναρξη διαλέξεων για τη Θεωρία του μαθήματος «Δομικά Υλικά»

Έναρξη διαλέξεων για τη Θεωρία του μαθήματος «Δομικά Υλικά»

Η διδασκαλία της Θεωρίας του μαθήματος «Δομικά Υλικά» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21-10-2020 εξ αποστάσεως με χρήση της υπηρεσίας MSTeams κατά τις ώρες που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε τμήμα.

Οι σύνδεσμοι για τα δύο προβλεπόμενα τμήματα είναι οι ακόλουθοι:

Για το τμήμα Α (Τετάρτη 09.00-11.00) (φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως Λ)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ae9704681d84413addc86466f00d4ad%40thread.tacv2/1602946556793?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3e503e-9e71-4702-85f4-50b293901f45%22%7d

Για το τμήμα Β (Τετάρτη 11.00-13.00) (φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ έως Ω)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2ae9704681d84413addc86466f00d4ad%40thread.tacv2/1602946588683?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3e503e-9e71-4702-85f4-50b293901f45%22%7d

 

Οι διδάσκοντες

Π.Πανταζοπούλου – Ε.Φουντουκίδης