ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε, ότι το πρώτο μάθημα Θεωρίας θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020. Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α: οι με αρχικό επωνύμου Α-Κ.
  • ΤΜΗΜΑ Β: οι με αρχικό επωνύμου Λ-Ω.

Υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα e-Class από τον ιδρυματικό λογαριασμό, στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2021.

Υπενθυμίζουμε και το συνθηματικό: 20GEOMETRY21.

Τα μαθήματα Ασκήσεων Πράξης αρχίζουν τη Δευτέρα 26.10.2020. Οι φοιτητές κατανέμονται σε 4 τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ Α: οι με αρχικό επωνύμου Α-Ι.
  • ΤΜΗΜΑ Β: οι με αρχικό επωνύμου Κ-Μ.
  • ΤΜΗΜΑ Γ: οι με αρχικό επωνύμου Ν-Ρ.
  • ΤΜΗΜΑ Δ: οι με αρχικό επωνύμου Σ-Ω.

Υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα e-Class από τον ιδρυματικό λογαριασμό, στο μάθημα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2021 | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ.

[https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV290/]

Συνθηματικό: CASESTUDIES2020.

Διδάσκουσα: Νατάσα Μαρκοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Management in Construction.

 

Ο σύνδεσμος πρόσβασης στην πλατφόρμα MS-TEAMS για την παρακολούθηση συνολικά του μαθήματος (και της Θεωρίας και των Ασκήσεων Πράξης) είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4ddb98d50d134d39803361bf7a325658%40thread.tacv2/1602567101834?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%224e3daa66-5ee7-4f65-aa0c-1098f0b1952b%22%7d

 

Τέλος, επισημαίνουμε στους φοιτητές να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις, ώστε να μη στέλνουν άσκοπα μηνύματα.

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Δρ Σταμ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια