ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η –  «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19, στην υπ’ αριθ. 14/22-09-2020 συνεδρίασή της, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Εκπαιδευτική Διαδικασία, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσο και του Μεταπτυχιακού, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως :

 

Α. Θεωρητικά Μαθήματα

 Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτητών που τα έχουν δηλώσει, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αξιοποίηση των συστημάτων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, κλπ).

Σε περιπτώσεις μαθημάτων που απαιτείται αιτιολογημένα η δια ζώσης εκπαίδευση ή η υλοποίηση ασκήσεων εμβάθυνσης και φροντιστηριακών μαθημάτων και μετά από Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του Πανεπιστημίου.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο αριθμός των φοιτητών ανά Τμήμα δε δύναται να ξεπερνά τους πενήντα (50) για τα θεωρητικά μαθήματα και τους τριάντα (30) για τις ασκήσεις εμβάθυνσης και τα φροντιστηριακά μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

Βασική προϋπόθεση για την ως άνω αιτιολογημένη υλοποίηση των δια ζώσης θεωρητικών μαθημάτων ή ασκήσεων εμβάθυνσης ή φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες του προγραμματισμού των εργαστηριακών μαθημάτων (κατωτέρω σημείο Β).

 

Β. Εργαστηριακά Μαθήματα

 Για όσα εκ των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυνατή η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση των προαναφερθεισών, δοκιμασμένων, πλατφορμών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από αιτιολογημένη Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα εργαστήρια που απαιτούν αιτιολογημένα φυσική παρουσία των φοιτητών θα υλοποιούνται σε εργαστηριακούς / εκπαιδευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και στα οποία θα τηρηθούν οι σχετικές «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

 

Γ. Κλινική/Νοσοκομειακή/Εργαστηριακή Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

 Εις ό,τι αφορά τις κλινικές/νοσοκομειακές/εργαστηριακές ασκήσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδεχόμενων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλους Φορείς, θα υλοποιούνται με τήρηση των Πρωτοκόλλων Υγειονομικής Ασφαλείας των Φορέων Υποδοχής. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτείται επιπρόσθετα η αιτιολογημένη Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία φέρει και την ευθύνη.

 Για δε τις Κλινικές και Νοσοκομειακές Ασκήσεις θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία

α) οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την νόσο και τα μέτρα πρόληψης με επιμέλεια της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,

β) οι φοιτητές θα υποβληθούν υποχρεωτικά, σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για Κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο «PCR»,

γ) στο εργαστήριο ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι οι τριάντα (30) φοιτητές και

δ) Δ Ε Ν επιτρέπεται συμμετοχή φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από τον Κορωνοϊό COVID-19, καθώς και στη διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο Κορωνοϊού COVID-19.

  Για τη διενέργεια των δια ζώσης μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα Πρωτόκολλα Ασφαλείας που έχουν προσδιορισθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα θεωρητικά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των πενήντα (50) φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση το όριο των συμμετεχόντων σε θεωρητικά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των τριάντα (30) φοιτητών. Το όριο των συμμετεχόντων στα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι συνάρτηση της επιφανείας των αιθουσών των εργαστηρίων όπως επίσης και του αριθμού των διαθέσιμων καθισμάτων τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μέτρα προς πάσα κατεύθυνση) σύμφωνα με το σχετικό Πρωτόκολλο.

 • Προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίηση μιας αίθουσας, αμφιθεάτρου ή εργαστηρίου αποτελεί :
 1. i. ο επαρκής εξαερισμός – αερισμός
 2. ii. η ευκολία πρόσβασης στην αίθουσα χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού σε διαδρόμους και

iii. η Σήμανση των θέσεων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας.

 • Για κάθε αίθουσα και εργαστήριο που θα χρησιμοποιηθεί για δια ζώσης εκπαίδευση θα καθοριστεί, από Επιτροπή του Πανεπιστημίου, ο Μέγιστος Αριθμός φοιτητών που θα υποδεχθεί και ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος από τα προαναφερθέντα όρια. Επιπλέον, σε κάθε αίθουσα, με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής, θα σημανθούν οι θέσεις εκείνες οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν κενές ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη απόσταση μεταξύ των φοιτητών.
 • Για τη διαχείριση των δια ζώσης μαθημάτων και εργαστηρίων θα συνταχθεί πρόγραμμα για κάθε αίθουσα / εργαστήριο και το οποίο θα τηρείται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση θα σχεδιασθεί κεντρικά ο χρονοπρογραμματισμός των εργαστηρίων σε γειτνιάζουσες αίθουσες, με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους διαδρόμους.

   

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες και τις διευκολύνσεις που σας παρέχονται, κατά την εγγραφή σας ως νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 22-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 H προεγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Οι εγγραφέντες μετά το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr), θα πρέπει να επιλέξουν τον ιστότοπο του Τμήματος εισαγωγής τους για να ενημερωθούν σχετικά με όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους δύο τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.

Ωστόσο, συστήνεται στους φοιτητές να ακολουθήσουν και τους δύο τρόπους:

Α) την αποστολή των δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος Εισαγωγής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο είναι η 12η Οκτωβρίου.

Β) με την υποβολή των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τις 5 έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).
 • Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΔΑ

Όλες οι πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι αναρτημένες στο link:

https://www.uniwa.gr/foitites/

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στο site των Τμημάτων και θα πρέπει να ενημερώνεστε καθημερινά.

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

  https://pch.uniwa.gr/

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

 

Αρχική Σελίδα

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

 

http://alis.uniwa.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

http://www.ba.uniwa.gr/

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

 

http://tourism.uniwa.gr/

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 

http://sw.uniwa.gr/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

https://accfin.uniwa.gr/

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

http://fst.uniwa.gr/

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

http://www.wvbs.uniwa.gr/

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

http://bisc.uniwa.gr/

Τμήμα Εργοθεραπείας

 

http://ot.uniwa.gr/

Τμήμα Μαιευτικής

 

http://midw.uniwa.gr/

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

http://nurs.uniwa.gr/

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

http://www.phys.uniwa.gr/

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

 

http://www.gd.uniwa.gr

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής

 

http://ia.uniwa.gr

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

http://cons.uniwa.gr

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

 

http://phaa.uniwa.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

http://eee.uniwa.gr

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

 

http://bme.uniwa.gr

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 

http://www.idpe.uniwa.gr

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 

http://www.ice.uniwa.gr

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

http://www.geo.uniwa.gr

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 

http://mech.uniwa.gr

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 

http://www.na.uniwa.gr

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

http://civ.uniwa.gr

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Με την αποδοχή των απεσταλμένων δικαιολογητικών εγγραφής, θα λάβετε μήνυμα sms ή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email μόνο οι αλλογενείς),  με το όνομα χρήστη και ενιαίο κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στις παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φοιτητών/τριων βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/ilektronikes-ypiresies/

Το ΠΑ.Δ.Α. παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ e-mail.

 Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση https://webmail.uniwa.gr/.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ

Το Φοιτητολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές  να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος τους  ηλεκτρονικά,  μπορούν να :

 • ανανεώσουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους
 • δηλώσουν τα μαθήματα για κάθε εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. Έτους
 • ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματά τους
 • υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για ασφαλιστικούς φορείς, στρατολογία, κλπ)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως :

 

Θεωρητικά Μαθήματα

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει επιλεγεί ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος, για τη διενέργεια των θεωρητικών μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η εκπαίδευση  εξ αποστάσεως.

Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτητών που τα έχουν δηλώσει, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αξιοποίηση των συστημάτων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, κλπ).

 

Εργαστηριακά Μαθήματα

Για όσα εκ των εργαστηριακών μαθημάτων είναι δυνατή η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, αυτή θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση των προαναφερθεισών, δοκιμασμένων, πλατφορμών που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από αιτιολογημένη Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα εργαστήρια που απαιτούν αιτιολογημένα φυσική παρουσία των φοιτητών θα υλοποιούνται σε εργαστηριακούς / εκπαιδευτικούς χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν σχετικής Απόφασης της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος και στα οποία θα τηρηθούν οι σχετικές «Οδηγίες Πρόληψης και Προστασίας από την COVID-19», που ακολουθούν.

 

Κλινική/Νοσοκομειακή/Εργαστηριακή Άσκηση και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις.

Εις ό,τι αφορά τις κλινικές/νοσοκομειακές/εργαστηριακές ασκήσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδεχόμενων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε άλλους Φορείς, θα υλοποιούνται με τήρηση των Πρωτοκόλλων Υγειονομικής Ασφαλείας των Φορέων Υποδοχής. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων απαιτείται επιπρόσθετα η αιτιολογημένη Απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, η οποία φέρει και την ευθύνη.

Για δε τις Κλινικές και Νοσοκομειακές Ασκήσεις θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Β΄) ΚΥΑ.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη διεύθυνση https://www.uniwa.gr/e-learning/ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Για να ενημερωθείτε για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας παρακαλούμε μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΠΕΘ) http://academicid.minedu.gov.gr. Η νέα ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη που διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΔΟΞΟΣ» Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr του ΥΠΠΕΘ κάνοντας χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης που τους δίδεται από το Πανεπιστήμιο.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COVID – 19  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 Α. Υποχρεωτική η χρήση (υφασμάτινης) μάσκας:

 • στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • στην παρακολούθηση εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής
 • στην παραμονή σε όλους τους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου
 • στους ανοικτούς χώρους αν υπάρχει συνωστισμός.

 

Η μάσκα θα αποθηκεύεται προσεκτικά σε πλαστική σακούλα μετά τη χρήση, ενώ θα πλένεται και θα σιδερώνεται τακτικά.

Σημειώνεται ότι, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνονται δεκτοί οι φοιτητές στα εργαστήρια, φροντιστήρια ή κλινικές.

 

Β. Απαραίτητο το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι ή η απολύμανσή τους με αντισηπτικό (με περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%)  :

 • κατά την είσοδο σε κτίριο της Πανεπιστημιούπολης
 • κατά την είσοδο και έξοδο από εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική,
 • πριν το φαγητό / σνακ.

Απαγορεύεται η χρήση της ίδιας γραφικής ύλης, μολύβια, στυλό κ.ά. για περισσότερους από έναν φοιτητή.

 

Γ. Τήρηση αποστάσεων (1,5 μέτρο προς όλες τις κατευθύνσεις), ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός με άλλες ομάδες φοιτητών :

 • την ώρα του εργαστηρίου / φροντιστηρίου
 • την ώρα προσέλευσης – διαλείμματος – αποχώρησης από το εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική.

 

Δ. Εξαερισμός – Αερισμός καθαρισμός Αιθουσών / Εργαστηρίων :

 • με το τέλος του εργαστηρίου / φροντιστηρίου / κλινικής επιβάλλεται η άμεση έξοδος όλων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο συστηματικός εξαερισμός – αερισμός του χώρου με φρέσκο αέρα (τουλάχιστον για 30 λεπτά)
 • δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο εργαστήριο / φροντιστήριο / κλινική κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς την άδεια του διδάσκοντος, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του αέρα μεταξύ των μαθημάτων
 • οι φοιτητές οφείλουν να αφήνουν τον χώρο εργασίας τους επιμελημένο και καθαρό κατά την αποχώρησή τους.

.

Ε. Επαφή κρούσματος COVID-19

Χαρακτηρίζεται ως επαφή κρούσματος COVID-19 κάθε επαφή με συγκάτοικο, μέλος οικογένειας, φίλο, ή γνωστό με φυσική παρουσία που έχει διαγνωστεί θετικός στον COVID-19.

Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται επικοινωνία με το τηλέφωνο Ιατρείου : 210-5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, email: medi@uniwa.gr.

 

Ειδικότερα, και με βάση τον ορισμό του ΕΟΔΥ ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρων και για ≥ 15 λεπτά
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, αγκάλιασμα κλπ)
 • άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά
 • συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές)
 • επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19, χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας

 

ΣΤ. Συμπτώματα COVID 19 :

Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης.

Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα είναι : κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια (σημειώνεται πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό που έχουν μολυνθεί που δεν εμφανίζει συμπτώματα).

 

Ζ. Κρούσματα COVID -19

Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις Στενής Επαφής, Συμπτωμάτων και Κρουσμάτων  ο / η φοιτητής / τρια θα πρέπει :

α) να μην προσέλθει στους χώρους του Πανεπιστημίου και

β) να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες :

Ι)  Να επικοινωνήσει άμεσα με τον ιατρό του, τον ΕΟΔΥ, με εφημερεύον Νοσοκομείο ή τις ειδικές δομές για COVID-19.

ΙΙ)   Να επικοινωνήσει άμεσα για ενημέρωση του Ιατρείου του Πανεπιστημίου (τηλέφωνο 210-5385128 – Ιατρείο Άλσους Αιγάλεω, 210-5381254 – Ιατρείο Αρχαίου Ελαιώνα, e-mail: medi@uniwa.gr. Η επικοινωνία με το Ιατρείο του ΠΑΔΑ είναι υποχρεωτική και σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 – 15:00.

III) Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα μακροχρόνιας απουσίας διευθετείται το θέμα των απουσιών με το Τμήμα και σε συνεννόηση με το Ιατρείο του Πανεπιστημίου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ