ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – πρωτόκολλο και δήλωση συμμετοχής στην εξέταση