Ανακοίνωση – ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – Teams

Ανακοίνωση – ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – Teams

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, ο σύνδεσμος με τον οποίο θα συμμετάσχετε στο μάθημα της θεωρίας του μαθήματος ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΓΑΡΜΟΓΕΣ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2020 είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9ee96f5c88e540f6b9dc6b094d522e24%40thread.tacv2/conversations?groupId=90aa2ba6-3a07-4d3d-8d9c-d05863786326&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec