ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την παρ. Γ’ « Διοικητικές Λειτουργίες» της με α.π. 113/12-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των λοιπών ενδιαφερομένων με τη  Γραμματεία Πολιτικών Μηχανικών θα γίνεται μόνο  μέσω τηλεφώνου (210 5381215. 210 5385315) και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (civ@uniwa.gr) προς αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.