Πίνακες Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ΑΕ 2019-2020 – συμπλήρωση έλλειψης