Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 827/τ.Β΄/08-03-2019) υποδείγματα:

 – «Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας»

– «Υπόδειγμα Πρότασης Μεταδιδακτορικής Έρευνας»

– «Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας».