ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η ομάδα της Τετάρτης 9-11 καταργείται και συγχωνεύεται με τις ομάδες της Πέμπτης 11-13 και 13-15 λόγω μη επαρκούς αριθμού προσέλευσης φοιτητών.

Όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθούν το μάθημα μπορούν να προσέρχονται σε όποια από τις δύο ομάδες της Πέμπτης επιθυμούν.