Απόφαση ΕΛΚΕ για επιλογή υποψηφίων Τμ. Πολιτικών Μηχ. για διδασκαλία μαθημάτων (κατόχων διδακτορικού)

Απόφαση ΕΛΚΕ για επιλογή υποψηφίων Τμ. Πολιτικών Μηχ. για διδασκαλία μαθημάτων (κατόχων διδακτορικού)

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανατεθέντος έργου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 34736/19-09-18 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών