Τομέας Α’ – Δομοστατικής Μηχανικής

Τομέας Δομοστατικής Μηχανικής

 

Ο Τομέας Δομοστατικής Μηχανικής δραστηριοποιείται επιστημονικά στις περιοχές της θεωρητικής και πειραματικής στατικής και δυναμικής των κατασκευών, της πλαστικής ανάλυσης, των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, του προεντεταμένου σκυροδέματος, της τεχνολογίας σκυροδέματος, των μεταλλικών κατασκευών, των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, της γεφυροποιίας, του ενεργειακού σχεδιασμού, του αντισεισμικού σχεδιασμού και των εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Περιλαμβάνει τέσσερα (4) εργαστήρια, τα οποία καλύπτουν τις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές και δραστηριότητες που θεραπεύονται από τον Τομέα. Τα εργαστήρια στα οποία υποδιαιρείται ο τομέας είναι τα εξής:

  • Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
  • Εργαστήριο Δομικών Υλικών
  • Εργαστήριο CAD
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Υπολογιστικής Μηχανικής

 

Οι φοιτητές, μέσω των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα στον κλάδο της Δομοστατικής Μηχανικής. Στα μικρότερα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα όπως η μηχανική, η αντοχή των υλικών, η στατική ισοστατικών και υπερστατικών φορέων, πληροφορική και μεθόδους επίλυσης με Η/Υ. Στην συνέχεια διδάσκονται στατική ανάλυση με μητρώα, πεπερασμένα στοιχεία, οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, γεφυροποιία, κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, δυναμική των κατασκευών, πλαστική ανάλυση και αντισεισμικό σχεδιασμό.

 

Η λειτουργία των εργαστηρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος, της Αντοχής των Υλικών, CAD και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής συνεργεί στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων, την πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών δεξιοτήτων των σπουδαστών σε θέματα επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού. Στα περισσότερα μαθήματα ζητούνται θέματα εξαμήνου ενώ οι ημερίδες που διοργανώνονται και οι επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε εργοτάξια εμπλουτίζουν περαιτέρω τις γνώσεις των φοιτητών με εφαρμοσμένα θέματα. Τα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής εκπονεί την διπλωματική του εργασία υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τομέα, ώστε να συνθέσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει και να εμβαθύνει σε κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο θέμα. Τέλος, ο Τομέας έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα