Τεχνική Υδρολογία

Κωδικός Μαθήματος:

CE-440

Semester:

Εξάμηνο 4ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Συμπέθερος Ιωάννης