Εδαφομηχανική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-430

Semester:

Εξάμηνο 4ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μπελόκας Γεώργιος