Κατολισθήσεις – Ορύγματα και Επιχώματα

Κωδικός Μαθήματος:

CE-852

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος