Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

CE-370

Semester:

Εξάμηνο 3ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος