Γεωδαισία

Κωδικός Μαθήματος:

CE-240

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3(Θ)+3(Ε)

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος