Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία

Κωδικός Μαθήματος:

CE-270

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1) ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Φουντουκίδης Ευάγγελος