Παραστατική Γεωμετρία

Κωδικός Μαθήματος:

CE-250

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2(Θ)+2(Ε)

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κουρνιάτης Νικόλαος