Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις

Κωδικός Μαθήματος:

CE-842

Semester:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος