Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

CE-280

Semester:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογή (1) ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3(Ε)

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος