Μάρτιος 2021

Την Πέμπτη 4/3 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του τομέα Β’, με τίτλο:   «Προσομοίωση πλημμύρας ταχείας απόκρισης σε αστικό περιβάλλον: η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής»  Εκπόνηση / παρουσίαση: Σπύρος Χανδρινός   Επιβλέποντας: Βασίλης Μπέλλος Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Teams --> https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acf44d038448f40e189a99271fade7e62%40thread.tacv2/1614518414323?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226a53bb4e-9031-4668-96c4-e60f6691cbf0%22%7d...

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από τη Δευτέρα 1/3/2021 έως και την Κυριακή 7/3/2021 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν...