Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Dept. of Civil Engineering Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κατευθύνσεις Dept. of Civil Engineering Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακές Σπουδές Dept. of Civil Engineering

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών 5ετούς φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα Δομοστατικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, στο αντικείμενο της Προστασίας Περιβάλλοντος και σε ζητήματα Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων.

Έρευνα

Το Τμήμα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.