Εργαστήριο Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού

Το Εργαστήριο Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού καλύπτει τα εξής πεδία:

 • Έκδοση πιστοποιητικών για τον υπολογισμό της αντοχής υλικών διαφόρων κατασκευών και γενικότερα για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των υλικών
 • Κατασκευές κάθε μορφής μικρής ή μεγάλης κλίμακας από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα σε μονοτονική ή δυναμική ή επαναλαμβανόμενη φόρτιση,
 • Ινοπλισμένα, εκτοξευόμενα και αυτοσυμπυκνούμενα σκυροδέματα,
 • Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού με συμβατικά ή σύνθετα υλικά (FRPs ή Plates),
 • Σεισμική απόκριση κατασκευών,
 • Εφαρμοσμένη μηχανική (στατική, δυναμική) των κατασκευών,
 • Επιστήμη και τεχνολογία υλικών,
 • Μηχανική των θραύσεων και διάγνωση των βλαβών σε κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού,
 • Ανάλυση κατασκευών,
 • Αποτίμηση και εργαστηριακός προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχών δειγμάτων εδάφους και υλικών κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού σε διάφορες φορτίσεις με καταστροφικές ή μη καταστροφικές μεθόδους,
 • Προσδιορισμός οπλισμών κατασκευών με σάρωση δομικών στοιχείων,
 • Συνοριακά και πεπερασμένα στοιχεία,
 • Στατικές μελέτες φέρουσας ικανότητας και μελέτες επισκευής ή ενίσχυσης διαφόρων κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού.