Τομέας Β’ – Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

Τομέας Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής

 

Ο Τομέας Β, Τομέας Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΤΥΜΓΜ) καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών του ΠΑ.Δ.Α. στα γνωστικά αντικείμενα της Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα εργαστήρια Υδραυλικής, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων και Εδαφομηχανικής.

Για το ΠΠΣ ΠΜ ο ΤΥΜΓΜ υποστηρίζει μαθήματα κορμού, καθώς και τα μαθήματα των δύο διακριτών κατευθύνσεων Υδραυλικά Έργα και Γεωτεχνικά Έργα αντίστοιχα, έχοντας ως στόχο οι απόφοιτοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμβάθυνση και εξειδίκευση σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα αντικείμενα υδραυλικής και γεωτεχνικής μηχανικής, ώστε αφενός μεν να είναι σε θέση να εξασκήσουν το επάγγελμα του ΠΜ στα αντικείμενα αυτά, αφετέρου δε να έχουν την επάρκεια να προχωρήσουν σε επόμενο κύκλο σπουδών.

 

Ο ΤΥΜΓΜ οργανώνει το ΠΜΣ με τίτλο Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων, το οποίο έχει ως σκοπό την παροχή εξειδίκευσης σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, σύνθεσης, συνεργασίας για την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την κατασκευή Υδραυλικών και Γεωτεχνικών έργων, καθώς και την προετοιμασία για την εισαγωγή σε τρίτο κύκλο σπουδών.

 

Ειδικότερα, τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα που καλύπτει ο ΤΥΜΓΜ στο μέρος της Υδραυλικής Μηχανικής περιλαμβάνει: θεωρητική και πειραματική υδραυλική μηχανική, περιβαλλοντική υδραυλική, υπολογιστική υδραυλική, υπόγεια υδραυλική, έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων όπως φράγματα – ταμιευτήρες – υδροδυναμικές εγκαταστάσεις κάθε είδους – υδραγωγεία – αστικά υδροσυστήματα – δίκτυα επαναχρησιμοποίησης νερού και έργα προστασίας και αποκατάστασης / εξυγίανσης υδάτινων σωμάτων και εδαφικών πόρων όπως εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά – προστασία παράκτιων ζωνών – επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων – διευθέτηση / απόθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες – εξυγίανση / αποκατάσταση ρυπανθέντων εδαφών – προστασία και αντιμετώπιση υφαλμύρινσης παράκτιων υδροφορέων – τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων.

Αντίστοιχα, στο μέρος της Γεωτεχνικής Μηχανικής περιλαμβάνει: ανάλυση και προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών, εφαρμογή αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων γεωτεχνικής μηχανικής, πειραματική εδαφομηχανική και βραχομηχανική, σχεδιασμός και ανάλυση γεωτεχνικών έργων, θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, ευστάθεια πρανών, εφαρμογή πιθανοτικών μεθόδων στη γεωτεχνική μηχανική, τεχνική γεωλογία, βραχομηχανική, μηχανική ανάλυση βραχωδών πρανών, επικινδυνότητα κατολισθήσεων, σήραγγες, αντισεισμικός σχεδιασμός γεωτεχνικών έργων, προβλήματα συζευγμένης ροής – παραμόρφωσης σε μερικώς ή πλήρως κορεσμένα εδάφη.